Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Tóm tắt Sản phẩm MT4

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Công ty cũng đang sử dụng Đòn bẩy linh động dựa trên mức độ rủi ro của Khách hàng trên mỗi Công cụ, việc tính toán yêu cầu ký quỹ dựa trên Giá trị cao hơn giữa Ký quỹ mặc định và Bảng đòn bẩy động.

Công ty cũng đang sử dụng Đòn bẩy linh động dựa trên mức độ rủi ro của Khách hàng trên mỗi Công cụ, việc tính toán yêu cầu ký quỹ dựa trên Giá trị cao hơn giữa Ký quỹ mặc định và Bảng đòn bẩy động.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.
**Xin lưu ý rằng Cryptos hiện không có sẵn cho các nhà đầu tư đã đăng ký theo Seldon Investments Limited (Jordan) và Windsor Markets (Kenya) Limited. Tương tự, điều này sẽ áp dụng cho các khách hàng cư trú ở Jordan, Palestine và Trung Quốc.
***Xin lưu ý rằng các giao dịch tạm thời hạn chế đối với một số công cụ tiền điện tử nhất định như một phần trong các biện pháp quản lý rủi ro và ổn định nền tảng của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện Giao dịch của chúng tôi.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

* Vui lòng lưu ý rằng phí hoa hồng giao dịch 8 USD cho mỗi lot (mở và đóng lệnh) áp dụng.

Các Tóm tắt Sản phẩm này nên được đọc cùng với Điều kiện Giao dịch.

Phí qua đêm Swap/ Rollover phát sinh khi lệnh giao dịch mở được giữ qua đêm. Giá trị có thể được tìm thấy tại Nền tảng và bằng cách nhấp vào đây.

Ngày chuyển tiếp được đặt ra bởi Công ty.

Xin lưu ý rằng ngày hết hạn và thời gian của một số hợp đồng nhất định có thể thay đổi liên quan đến Nhà cung cấp thanh khoản.

Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, điều chỉnh giờ giao dịch hoặc tạm thời đình chỉ giao dịch trong giờ giao dịch thông thường khi có điều kiện bất thường xảy ra mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ kết quả nào phát sinh.

Công ty sẽ cập nhật bất kỳ thay đổi nào về các hợp đồng bị ảnh hưởng trên trang web của mình khi có thể. Trong một số trường hợp, điều này có thể không thực hiện được do thông báo cận từ Nhà cung cấp thanh khoản.

Phí hoa hồng có thể được áp dụng cho một số công cụ nhất định. Bạn có thể tra cứu các công cụ này trên Cổng thông tin cho Khách hàng và/hoặc Nền tảng Giao dịch Trực tuyến. Spread có thể được áp dụng có thể được tra cứu trên Nền tảng Giao dịch Trực tuyến.

Kích thước giao dịch tối thiểu/tối đa có thể khác nhau; vui lòng tham khảo trên nền tảng giao dịch.

Vui lòng lưu ý đòn bẩy tối đa 1:400 cho khách hàng trực thuộc Windsor Markets (Kenya) Limited.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang thông tin đòn bẩ của chúng tôi.

UTC+ 3 giờ mùa hè; UTC+ 2 giờ mùa đông