Tóm tắt Sản phẩm MT4

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Công ty cũng đang sử dụng Đòn bẩy linh động dựa trên mức độ rủi ro của Khách hàng trên mỗi Công cụ, việc tính toán yêu cầu ký quỹ dựa trên Giá trị cao hơn giữa Ký quỹ mặc định và Bảng đòn bẩy động.

Công ty cũng đang sử dụng Đòn bẩy linh động dựa trên mức độ rủi ro của Khách hàng trên mỗi Công cụ, việc tính toán yêu cầu ký quỹ dựa trên Giá trị cao hơn giữa Ký quỹ mặc định và Bảng đòn bẩy động.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.
** Xin lưu ý rằng Crypto hiện không khả dụng cho các nhà đầu tư đã đăng ký với Seldon Investments Limited (Windsor Brokers Jordan) và Windsor Markets (Kenya) Limited. Tương tự, điều này sẽ áp dụng cho các khách hàng cư trú tại Trung Quốc.

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

* Vui lòng lưu ý rằng phí hoa hồng giao dịch 8 USD cho mỗi lot (mở và đóng lệnh) áp dụng.

Các Tóm tắt Sản phẩm này nên được đọc cùng với Điều kiện Giao dịch.

Phí qua đêm Swap/ Rollover phát sinh khi lệnh giao dịch mở được giữ qua đêm. Giá trị có thể được tìm thấy tại Nền tảng và bằng cách nhấp vào đây.

Ngày chuyển tiếp được đặt ra bởi Công ty.

Xin lưu ý rằng ngày hết hạn và thời gian của một số hợp đồng nhất định có thể thay đổi liên quan đến Nhà cung cấp thanh khoản.

Công ty sẽ cập nhật bất kỳ thay đổi nào về các hợp đồng bị ảnh hưởng trên trang web của mình khi có thể. Trong một số trường hợp, điều này có thể không thực hiện được do thông báo cận từ Nhà cung cấp thanh khoản.

Phí hoa hồng có thể được áp dụng cho một số công cụ nhất định. Bạn có thể tra cứu các công cụ này trên Cổng thông tin cho Khách hàng và/hoặc Nền tảng Giao dịch Trực tuyến. Spread có thể được áp dụng có thể được tra cứu trên Nền tảng Giao dịch Trực tuyến.

Kích thước giao dịch tối thiểu/tối đa có thể khác nhau; vui lòng tham khảo trên nền tảng giao dịch.

Vui lòng lưu ý đòn bẩy tối đa 1:400 cho khách hàng trực thuộc Windsor Markets (Kenya) Limited.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang thông tin đòn bẩ của chúng tôi.

UTC+ 3 giờ mùa hè; UTC+ 2 giờ mùa đông